ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban Szabályzat) Zai Viktória egyéni vállalkozó (a továbbiakban Szolgáltató) által a www.dizain.hu weboldalon (a továbbiakban Weboldal) keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban Szolgáltatás) igénybevételének, és a Weboldalon megvásárolható termékek (a továbbiakban Termék) feltételeit szabályozza. Jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Jelen Szabályzat a Szolgáltató Weboldalán és aldomain-jein történő jogviszonyokra terjed ki.

A jelen Szabályzat folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.dizain.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Zai Viktória egyéni vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 2131 Göd, Lánchíd utca 1.
Adószám: 67402234-1-33
Nyilvántartási szám: 50179073
E-mail cím: zaiviki[kukac]gmail[pont]com
Telefonszám: +36 30 8555 044

II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

II.1. A jelen Szabályzat nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

II.2. Jelen Szabályzat 2016. november 4. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a Weboldalon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

II.3. Amennyiben a Felhasználó belép a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

II.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

III. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

III.1.. A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg, és a Szolgáltató a szolgáltatás leírásában megtalálható módon teljesíti azt. A szolgáltatásra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, áfatartalmuk nincs, mivel a Szolgáltató alanyi adómentes.

III.2. A Weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek/szolgáltatások nevét, pontos tartalmát. A termék/szolgáltatás megrendelése és teljesítése a leírásban megfelelően történik, az ott leírtakat tartalmazza.

III.3. Amennyiben kedvezményes ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

III.4. A Weboldalon történő megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak.

III.5. Megrendelés esetén a szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a termék/szolgáltatás leírásánál a “Megrendelem” gombra való kattintással Zai Viktória Egyéni Vállalkozóval köti meg.

III.6. A megrendelés beérkezésekor a fizetési adatokat a Szolgáltató 48 órán belül elküldi e-mailben. Fizetésre átutalással van lehetőség, a fizetési határidő 3 naptári nap. Amennyiben ezen belül nem történik meg a fizetés, a megrendelést törli a Szolgáltató.

III.7. A megrendelő részére kiállított hitelesített elektronikus számlát a Szolgáltató e-mailben juttatja el.

IV. ELÁLLÁS JOGA

IV.1. A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 13. § és a 19 § alapján a vásárló arra vonatkozó kérését, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését az elállási vagy felmondási idő lejárta előtt kezdje meg, köteles a Szolgáltatóval kifejezetten közölni.

IV.2. A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. § (1) bekezdése alapján, ha a nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a vásárlót megilleti a 14 napon belüli, indokolás nélküli felmondási jog.

IV.3. A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján a vásárló nem gyakorolhatja azonban elállási vagy felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

IV.4. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

IV.5. Amennyiben a vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését írásban teheti meg a lenti minta segítségével. Ajándékutalvány esetében az ajándékutalványt postai úton juttathatja vissza a vásárló a Szolgáltató részére.

Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)
Címzett: Zai Viktória, dizain.hu
Alulírott kijelentem, hogy gyakorolom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ide a szolgáltatás megnevezését kell beírni
Szerződéskötés időpontja:
A vásárló neve:
A vásárló címe:
Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő e-mail címre kell elküldeni: zaiviki[kukac]gmail[pont]com

V. PANASZKEZELÉS

V.1. Szolgáltató célja, hogy a Weboldalon történő valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a zaiviki@dizain.hu e-mail címen közölheti.

V.2. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatja.

V.3. Szolgáltató és vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:
1119 Budapest, Etele út 59-61.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: (+36-1) 269-0703

VI. SZERZŐI JOGOK

VI.1. Miután a dizain.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385. § – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezi a Szolgáltató, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 100.000 Ft/nap/kép/videó/mondat.

VI.2. A dizain.hu weboldalról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással lehet.

VI.3. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának és termékeinek valamennyi elemére, domain-nevére, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

VII.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

VII.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

VIII. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

VIII.1. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsoroltak miatt, bármilyen okból is következnek be: bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást; bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon; bármely levél (függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett), de főleg bármilyen adat elvesztése; bármely szoftver nem megfelelő működése; bármely programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

VIII.2. A Weboldalt működtető Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetben, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, amely nem az irányítása alatt áll. Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja vásárlását, és a vásárló nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.